residus@caib.es

Les Illes Balears rebran 17,5 milions d’euros de les primeres tres partides de fons europeus aprovades en matèria de medi ambient

Els projectes finançables han d’estar relacionats amb la gestió de residus, depuració a municipis de menys de 5.000 habitants i correcció de suports elèctrics

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha participat, aquest dimecres, a la conferència sectorial de medi ambient on s’ha aprovat el repartiment territorialitzat del primer paquet del fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Es tracta d’una dotació de 581 milions d’euros que es destinarà a finançar tres línies de projectes: sanejament i depuració en municipis de menys de 5.000 habitants, suport a la implementació de la normativa de residus i correcció d’esteses elèctriques per evitar danys a l’avifauna.

De la primera línia, dotada amb 100 milions d’euros i relativa a depuració a municipis de menys de 5.000 habitants, les Illes Balears rebran 755.465 €. «Aquesta partida està destinada a revertir els incompliments de la normativa europea de sanejament i depuració i, especialment, aquells que ja hagin suposat l’inici d’un procediment sancionador per part de la Comissió Europea», ha explicat el conseller Mir qui ha afegit que el repartiment s’ha decidit a partir de les dades de 2019. «El fet que a les Illes Balears només se n’hagi assignat un 0,76% del total és una prova del bon funcionament en general d’aquest tipus d’infraestructures».

Pel que fa a la línia destinada a corregir esteses elèctriques, dotada amb 60 milions d’euros, les Illes Balears rebran 864.863 €. En aquest cas, el criteri de repartiment està relacionat amb la mortalitat d’avifauna produïda per col·lisions amb esteses elèctriques en el període 2015-19, entre d’altres factors.

El tercer punt aprovat del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és l’anomenat Pla de suport a la implementació de la normativa de residus, dotat amb 416,2 milions d’euros. D’aquests, les Illes Balears en rebran 15.876.840 €.

Un dels criteris que ha tingut més pes a l’hora de decidir el repartiment territorial ha estat el volum de generació de residus a cada territori. Aquest fet, reivindicat per la direcció general de Residus i Educació Ambiental, beneficia les Illes Balears. El conseller Mir s’ha mostrat «molt satisfet» pel fet que l’Estat hagi tengut en compte aquest criteri en comptes del nombre total de residents censats. «D’aquesta manera, es compensa el pes que té el turisme en la generació de residus», ha assegurat.

En matèria de residus i economia circular, a banda dels fons del pla de suport a la implementació de la normativa de residus s’ha aprovat el repartiment de dues línies de subvencions ja existents finançades per l’Estat: el Pla de suport a la implementació de la normativa de residus (PIMA) i el Foment de l’economia circular en l’àmbit de l’empresa. Les Illes Balears en rebran un total de 185.794 €.

La conferència sectorial ha aprovat també les assignacions d’enguany a les comunitats autònomes d’una altra línia d’ajudes ja existent, sense relació amb els fons europeus: el PIMA-Ecosistemes. Les Illes Balears rebran 188.000 euros que s’han de destinar a projectes de reforestació, foment de la biodiversitat, eliminació d’espècies invasores i/o foment de la resiliència de les masses forestals.

El conseller ha lamentat, en aquest punt, que aquesta línia d’ajudes exclogui actuacions al medi marí, circumstància que perjudica clarament territoris insulars o amb grans superfícies de costa.