residus@caib.es

NORMATIVES

Illes Balears

Estatals

Directives

Autonòmiques

Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears

Insulars

Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'Illa de Mallorca

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no perillosos de Menorca

Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Formentera

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus de l'illa d'Eivissa

Lleis

Llei 22/2011 de juliol de residus i sòls contaminats

Llei 11/1997 d'envasos i residus d'envasos

Decrets

Reial Decret 646/2020 que regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció de el consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de Productors.

Ordre AAA / 1783/2013 en la qual es modifica l'annex 1 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997 d'envasos i residus d'envasos, aprovat pel Reial Decret 782/1998,

Orden MAM/3624/2006 en la qual es modifica l'annex 1 del Reglament per el desenvolupament i execucio de la Llei 11/1997 d'Envasos y Residus d'Envases, aprovat pel Reial Decret 782/1998,

Reial Decret 252/2006, en el qual es revisen els objectius de reciclatge i valorització de la Llei 11/1997 d'envasos i residus d'envasos, i es modifica el reglament per a la seva execució, aprovat pel Decret 782/1998

Reial Decret 782/1998, en el qual s'aprova el reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, d'envasos i residus d'envasos.

Annexos modificacions a la Llei 11/1997 d'envasos i residuso d'envasos

Directives

Directiva (UE) 2019/904 relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient

Directiva (UE) 2018/852 relativa als envasos i els residus d'envasos

Directiva (UE) 2018/851 per la qual es modifica la Directiva 2008/98 / CE sobre els residus

Directiva (UE) 2018/850 relativa a l'abocament de residus

Directiva (UE) 2018/849 relativa als vehicles fora d'ús, piles i acumuladors i aparells elèctrics i electrònics

Directiva (UE) 2004/12 per la qual es modifica la Directiva 94/62 / CE relativa als envasos i residus d'envasos

Directiva (UE) 1994-1962 relativa als envasos i residus d'envasos

Coneix-nos
Participa
Residus a Balears