residus@caib.es

DADES ILLES BALEARS

Residus municipals

La generació de residus municipals ha augmentat un 13% des de l'any 2010.

Balears és la comunitat autònoma espanyola que més residus genera per càpita.

El 41% dels residus municipals generats a les Illes Balears són de matèria orgànica.

Eivissa és l’illa que més residus genera per càpita, seguida de Mallorca, Formentera i Menorca.

El 38,5% dels residus municipals generats a les Illes Balears són d'origen comercial, principalment del sector hoteler i de la restauració.

Es recullen selectivament el 20% dels residus municipals generats a les Illes Balears

La recollida selectiva de la majoria de materials, susceptibles de ser  reutilitzats, reciclats o compostats, és inferior al 30%.

Es recullen selectivament més del 50% dels residus envasos de paper i vidre generats a les Illes Balears. Els de plàstic i metall tenen un índex de recollida selectiva per sota del 40%.

El 84% dels residus municipals recollits a les Illes Balears acaben incinerats o en un abocador.

Del total de la  fracció orgànica generada només es recupera el 3% per al seu compostatge.

En 2019, les fraccions de vidre i paper van ser les úniques que van complir amb l'objectiu 2020 de reciclatge i reutilització.

L’índex de valorització material (reciclatge, compostatge i reutilització) dels residus municipals de les Illes Balears és d’un 16%

Per a complir amb els objectius de la UE de 2025 s'haurien de reciclar i reutilitzar el 55% dels residus municipals.

El 24% dels residus incinerats es transformen en cendres i escòries.

Per a complir amb els objectius de la UE de 2035 s'haurien d'eliminar en abocador com màxim el 10% dels residus.

Malbaratament alimentari

Sí, des del 22 de febrer de 2019, d'acord amb la llei 8/2019 de residus de les Illes Balears.

 

Si l'ajuntament corresponent o l'empresa encarregada del subministrament declara que l'aigua no és apta per a consum humà, aquesta obligació queda en suspensió fins que s'acrediti que l'aigua és potable.

Sí, a més, aquest s'haurà d'oferir en envasos compostables (certificats per la norma UNE EN 13432:20021). Aquesta obligació es troba en vigor des del 22 de febrer del 2019.

Residus especials i perillosos

Principals: paper, metall,  plàstic,  vidre i matèria orgànica.

Específics: podes, tèxtils, olis vegetals, aparells elèctrics i electrònics,  voluminosos, residus amb característiques de perillositat (pintures, netejadors, olis, bateries, líquids inflamables, plaguicides, etc.) i residus de construcció i demolició.

L’incompliment de les obligacions de separació en origen així com l’entrega en condicions que impedeixin o dificultin el tractament i valorització posterior tenen consideració d’infracció lleu. Aquestes infraccions se sancionen amb multes d'entre 300 i 9.000 €.

Mitjançant bosses compostables, d’acord amb la norma UNE EN 13.432:2001. Existeixen bosses compostables de gran capacitat: 50, 70, 100 litres, etc., en cas que es necessitin.

Per a la recollida i tractament dels residus no perillosos generats per l'activitat pròpia del teu establiment pots contractar un gestor privat de residus o, en cas que existeixi, acollir-te al sistema públic (municipal) de recollida i gestió de residus comercials.

És important tenir en compte que els ajuntaments poden imposar la incorporació dels productors de residus comercials al seu sistema de recollida i gestió, per qüestions d'eficiència.

Per a la recollida i tractament dels residus perillosos hauràs de contractar un gestor privat de residus.